مرکز رشد، شتابدهی و سرمایه گذاری Plug&Play

معرفی پلاگ‌اندپلی یک مرکز رشد، شتابدهی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا درزمینه فناوری‌های پیشرفته است که توسط دو بازرگان ایرانی،

ادامه