وام قابل‌تبدیل به سهام (Convertible Note) و مزایای آن برای استارتاپها

وام قابل‌تبدیل به سهام (Convertible Note) یکی از مدل‌های جذب سرمایه لازم از سرمایه‌گذار در استارت‌اپهاست. در واقع، Convertible Note

ادامه